Sve što trebate znati o poticajima

Što treba napraviti do 31.12.2022., a što na prvi radni dan u 2023. godini?

 

Do 31.12.2022.

 • Dvojno iskazati ukupnu cijenu roba i usluga na računu prema potrošačima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje (Neosalon to radi automatski).
 • Dvojno iskazati cijene roba i usluga u poslovnoj prostoriji, na internetu, na prodajnom mjestu i sl.
 • Ako želite, možete napraviti samostalnu korekciju cijena unutar sustava administracije Neosalon blagajne pomoću uputa na ovom videu. U suprotnom stavke će se automatizmom preračunati na 1.1.2023..
 • Osigurati određenu količinu kovanica i novčanica u eurima ako poslujete gotovinom jer će se nakon 1.1.2023. prvih 14 dana smjeti primati i eure i kune, ali će se razliku morati vraćati isključivo u eurima.

Do 1.1.2023.

Nakon što u 2023. godini prvi put uključite Neosalon blagajnu, potrebno je napraviti sljedeće: 

 • Spojiti se na internet putem wi-fi mreže, sim kartice li hotspot-a.
 • Izraditi zaključak. Na ekranu će se prikazati obavijest, te nećete moći izrađivati račune dok ne napravite zaključak.
 • Nakon toga cijene će se automatski prebaciti u eure prema službenom tečaju konverzije ili prema iznosima koje ste samostalno unijeli unutar administracije. 
 • Iako će Neosalon sve konverzije napraviti automatski, preporučamo vam da prije početka rada u eurima provjerite ispravnost vaših cijena, iznosa pologa, te povratne naknade (PN) i poreza na potrošnju (PNP).  

Na sljedećem linku preuzmite detaljan PDF popis sa uputama što je potrebno napraviti na prvi radni dan u novoj godini.

Također se pobrinite da imate spremnu odgovarajuću količinu euro novčanica i kovanica ako poslujete gotovinom. 

Za lakši izračun koliko eura trebate vratiti u prvih 14 dana kad ste dužni zaprimati kune i eure, a vračati isključivo eure, preporučujemo upotrebu kalkulatora/konvertera kao što je sljedeći: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eurokonverter

Datumi na koje treba obratiti pozornost

 • 5.09.2022. početak dvojnog iskazivanja cijena,
 • 1.12.2022. početak prodaje paketa euro kovanica građanima i poslovnim subjektima,
 • 1.1.2023. uvođenje eura, početak zamjene gotovog novca i početak dvojnog optjecaja,
 • 14.01.2023. završetak dvojnog optjecaja,
 • 31.12.2023. završetak razdoblja dvojnog iskazivanja cijena.

Zakonske obveze koje treba poštovati

1. Smiju li se i do kada mijenjati cijene?

Smiju, no uvođenje eura ne smije biti razlog za neopravdano povećanje cijene.

Dakle, cijene se smiju mijenjati, ali uz opravdan razlog. Tijekom razdoblja od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2022., promijenjena cijena u kunama preračunat će se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Ako dođe do promjene cijene nakon 1. siječnja 2023., promijenjena cijena u eurima preračunat će se u kune uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

2. Smiju li se cijene zaokruživati? Na koji način?

Omjer iskazanih cijena u kunama i eurima mora odgovarati pravilima preračunavanja i zaokruživanja primjenom fiksnog tečaja konverzije (1 euro = 7,53450 kn).

Zabranjeno je pri uvođenju eura povećati cijenu robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga, te se cijene ne smiju zaokruživati naviše (naniže smiju).

Ako želite zaokružiti cijenu da bude okrugla, onda cijenu u kunama možete zaokružiti naniže kako biste dobili okrugli broju u eurima.

Na primjer, ako je cijena neke robe / usluge prije uvođenja eura ili prije obveze dvojnog iskazivanja 69,90 kuna (prema fiksnom tečaju konverzije 9,28 eura), ne smije se bez opravdanog razloga povećati kako bi se iznos primjerice zaokružio na 10 eura.

Međutim, cijena se smije sniziti, ali je pritom potrebno ispravno obaviti preračun tako da se trenutna cijena od 69,90 kn snizi na 67,81 kn pa da iznos bude 9 eura (67,81 ÷ 7,53450 = 8,999933638595).

Brojevi se zaokružuju prema sljedećem pravilu:

 • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
 • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.
3. Što treba imati vidljivo istaknuto i gdje?
Treba imati jasno i vidljivo istaknut fiksni tečaj konverzije kune (1 euro = 7,53450 kn) na svim mjestima koja su vezana uz posao kojim se bavite i koji uključuje izravan odnos s potrošačima/klijentima kao što su poslovni prostor, internetska stranica, ponude, promocije, oglašavanja i sl.
4. U kojoj valuti trebaju biti napravljeni izvještaji i obrasci za godinu prije uvođenja eura kao službene valute?

Obrasci vezani uz porezne i druge obveze poslovnog subjekta prema državi koji se odnose na prethodne godine, popunjavat će se u kunama.

5. Koliko dugo se smiju primati kune?
Dvojni opticaj kuna i eura trajat će od 1.1.2023. do 14.1.2023.i u tom razdoblju krajnji korisnici mogu plaćati kunama, ali poslovni subjekti moraju razliku vraćati isključivo u eurima.
6. Koje su službene stranice gdje se može pročitati više?

Sve osnovne informacije o uvođenju eura dostupne su na stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske na poveznicama u nastavku:

https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/uvodjenje-eura

https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/slike/Vijesti/2022/EURO

https://euro.hr/od-1-sijecnja-2023-hrvatska-valuta-je-euro/

Mogućnosti Neosalon blagajne

1. Hoće li se cjenik u Neosalonu automatski preračunati u eure?

Hoće. Ako korisnik unutar sustava administracije ne napravi samostalno korekcije cijena, sustav će ih 1.1.2023. automatski preračunati u eure po službenom tečaju.

Kad uključite blagajnu prvi put u 2023. godini, potrebno je napraviti zaključak i cijene će se od 1.1.2023. automatski prebaciti u eure prema službenom tečaju konverzije ili prema cijeni koju ste samostalno korigirali prije 1.1.2023. unutar sustava administracije Neosalon blagajne. Detalje o samom postupku možete provjeriti OVDJE.

2. Hoće li i polog biti automatski preračunat u eure?

Hoće. To možete provjeriti tako da nakon što u novoj godini napravite zaključak kliknete na Administracija – Organizacija – Naplatni uređaj.

3. Hoće li prilagodba Neosalon blagajne iziskivati dodatne troškove?
Neće. Korisnici Neosalona neće imati nikakvih dodatnih troškova oko prilagodbe svoje fiskalne blagajne za buduće poslovanje u eurima.
4. Zašto na ponudama nema iznosa u eurima?
Obveza dvojnog iskazivanja cijena odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima.

Dvojno iskazivanje ne obuhvaća trgovačke ugovore, odnosno ponude, predujmove, račune i slične dokumente između poslovnih subjekata (B2B).

Ako nakon 1.1.2023 ispišete ponudu izdanu do 31.12.2022., ona će i dalje biti u kunama, a ponude izdane nakon 1.1.2023. bit će u u eurima.

5. Hoće li ispis cjenika u PDF-u unutar administracije imati dvojni prikaz cijena?
Neće. Prije početka primjene eura cjenik će se ispisivati u kunama, a od početka primjene eura ispisivat će se u eurima.
6. Zašto nisu sve stavke na računima dvojno iskazane?

Do 1.1.2023. jedina je obveza iskazati ukupan iznos računa u eurima uz kune, a nakon tog datuma sve će stavke na računu automatski biti iskazane u eurima.

7. Postoji li mogućnost upisivanja cijene u kunama da program izračuna koliko eura treba vratiti?

Ne postoji. Potrebno je ručno ili uz pomoć kalkulatora preračunati iznos po fiksnom tečaju. U tu svrhu, dostupne su besplatne aplikacije koje olakšavaju kalkulaciju i konverziju, a jednu od njih možete preuzeti putem poveznice:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eurokonverter

8. Ako se preuzme izvještaj koji se odnosi na 2022. godinu nakon 1.1.2023., hoće li se prikazivati u kunama ili eurima?

Svi izvještaji koji se odnose na 2022. godinu bit će prikazani i dalje u kunama, čak i ako ih preuzmete nakon 1.1.2023.

9. Ako se nakon 1.1.2023. napravi kopija ponude kreirane u 2022. godini, u kojoj valuti će se povući artikli?

Nakon 1.1.2023. prilikom kopiranja ponude povući će se artikli s cijenom automatski preračunatom u eurima.

10. U kojoj valuti će se evidentirati uplate transakcijskih računa koji su izdani u 2022. godini, a plaćeni u 2023.?

Kod evidencije uplata transakcijskih računa izdanih do 31.12.2022., ali uplaćenih nakon 1.1.2023., uplate će se evidentirati u eurima.

11. U 2022. je izrađen račun bez internetske veze. Što će se dogoditi kada se u novoj godini uključi blagajna?

Kada u 2023. godini prvi put spojite blagajnu na internet, dogodit će se sljedeće: 

 • nefiskalizirani računi iz 2022. godine će se automatski fiskalizirati u kunama
 • na ekranu će se pojaviti obavijest da je potrebno napraviti zaključak
 • nakon što napravite zaključak, cijene svih artikla će se automatski prebaciti u eure.

Od tog trena nadalje ćete izrađivati račune u eurima.

12. Na koji način će se u novoj godini raditi storno računa izrađenih 2022. godine?

Račune izrađene u 2022. godini potrebno će biti stornirati izradom potpuno novog računa u eurima s količinom u negativnoj vrijednosti (u minus). Automatski storno iz pregleda računa biti će onemogućen kako bi se spriječile pogreške.

13. U kojoj valuti treba izraditi PO-SD obrazac i knjigu prometa za 2022. godinu?

Svi obrasci kao što su knjiga prometa i PO-SD obrazac za proteklu 2022. godinu trebaju biti predani u kunama.