Uvjeti korištenja usluge Neosalon

 

1. Predmet uvjeta korištenja

Predmet ovih uvjeta korištenja (dalje: Uvjeti) je usluga koju pruža Superius d.o.o. OIB 88456877305, Ćirilometodske družbe 1, Pula, Hrvatska (dalje: Davatelj), a koja korisniku omogućuje izdavanje računa prema odrednicama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom i pomoć u poslovanju (dalje: Usluga). Davatelj je autor, pružatelj i jedni vlasnik Usluge koju pruža pod tržišnim imenom Neosalon ili pod drugim tržišnim imenima. Sastavni dio Uvjeta je Pravilnik o privatnosti podataka objavljen na stranici www.superius.co/legal od strane Davatelja (dalje: Pravilnik). Usluga je dostupna na internet stranici www.neosalon.hr uključujući sve eventualne podstranice unutar domene (dalje: Stranica Usluge) te kroz programe i aplikacije koje Davatelj daje na korištenju korisniku. Predmet Uvjeta su i dodatne usluge (dalje: Dodatne Usluge) koje Davatelj može ponuditi korisniku a na koje se u potpunosti odnose odredbe Uvjeta kao i na Uslugu osim gdje je drugačije navedeno.

 

2. Uvjeti korištenja Usluge

 

Korisnik Usluge (dalje: Korisnik) može biti pravna osoba, poduzetnik ili obrtnik koja prihvati Uvjete tijekom postupka kupnje, registracije ili korištenja Usluge, nevezano ako Korisnik prihvati Uvjete na početku korištenja Usluge ili prihvati eventualne promjene Uvjeta .
Korisnik podnosi Zahtjev za kupnju ili registraciju (dalje: Zahtjev) na Stranici Usluge ili na drugačiji način davanjem traženih podataka i prihvaćanjem Uvjeta čime započinje korištenje Usluge. Ukoliko upisani podaci nisu ispravni ili potpuni, Korisnik neće moći koristiti Uslugu.
Prilikom korištenja usluge Korisnik može koristiti jednu ili više licenci (dalje: Licenca). Broj Licenci koje Korisnik koristi omogućava Korisniku istovremeno korištenje tolikog broja naplatnih uređaja za izdavanje računa.

Za funkcioniranje Usluge potrebno je odgovarajuće računalo ili mobilni uređaj i pristup internetu što je dužan osigurati Korisnik. Ako Davatelj Korisniku omogući pristup internetu putem podatkovne kartice ili na drugi način, ili korisniku isporuči računalo, mobilni uređaj ili drugu opremu, to se ne smatra dijelom Usluge.

Davatelj ima pravo, prema vlastitoj procjeni iz opravdanih razloga odbiti zahtjev za Uslugom. Opravdane razloge predstavljaju posebno, ali ne isključivo, situacije kad je tijekom ranijeg odnosa Korisnik na bilo koji način zloupotrebljavao Uslugu ili koristio podatke iz sustava Usluge ili pojedinačnih dijelova Usluge suprotno njegovoj namjeni i ugovorenoj funkciji, ako postoji osnovana sumnja da Korisnik ili treća osoba zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati Uslugu ili ako omogućava zloupotrebu od strane trećih osoba ili ako je Korisnik već sam zloupotrebljavao ili je zatajio odnosno nije prijavio prijevarne radnje trećih osoba u vezi s ovim uslugama, ako postoji sumnja da će usluge biti korištene od strane treće osobe u pogledu koje postoje razlozi za odbijanje zahtjeva koji su ovdje navedeni, te ako se utvrdi platežna nesposobnost Korisnika.

Za potpuno korištenje Usluge Korisnik mora unijeti sve tražene podatke unutar administracijskog sučelja te aktivirati barem jedan naplatni uređaj.

Korisnik je obvezan samostalno od nadležne institucije zatražiti produkcijski aplikativni certifikat (dalje: Certifikat) koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka, te ga učitati u administracijsko sučelje. U suprotnom računi mogu biti neusklađeni sa zakonskim odredbama.

Korisnik je izričito suglasan da Usluga koristi njegov Certifikat za potrebe fiskalizacije računa izrađenih kroz aplikaciju Usluge i za potrebe drugih funkcionalnosti Usluge gdje je Certifikat potreban.

Ukoliko je dio Usluge dostavljanje zamjenskog uređaja Korisniku u slučaju kvara, Davatelj će postupiti na sljedeći način, u zavisnosti je li uređaj u jamstvenom roku ili nije. Ako je uređaj u jamstvenom roku, nakon što Davatelj ustanovi da se radi o kvaru koji je uključen u jamstvo, Davatelj će Korisniku uputiti drugi uređaj spreman za rad u roku od najviše 5 radnih dana preko svog specijaliziranog partnera (kurirska služba), pri čemu krajnji rok dostave Korisniku ovisi o rokovima isporuke navedenog partnera. Korisnik je dužan svoj pokvareni uređaj pripremiti za preuzimanje i dati ga kurirskoj službi istovremeno sa zaprimanjem novog, zamjenskog uređaja. Ako je uređaj u jamstvenom roku, ali Davatelj ustanovi da se radi o kvaru koji nije uključen u jamstvo, Davatelj će postupiti na način kad kad se radi o uređaju koji nije u jamstvenom roku.

Ako uređaj nije u jamstvenom roku, Davatelj će prvo nastojati utvrditi je li uređaj ekonomski isplativo popraviti. Ukoliko Davatelj procijeni da je uređaj vjerojatno moguće popraviti na ekonomski isplativ način, poslati će Korisniku ponudu za popravak. Nakon primanja uplate po ponudi i zaprimanja pokvarenog uređaja od strane Korisnika, Davatelj će započeti sa servisiranjem zaprimljenog uređaja. Nakon završenog servisiranja, Davatelj će uređaj uputiti Korisniku preko svog specijaliziranog partnera (kurirske službe). Ukoliko se procjeni da uređaj nije isplativo popravljati, Davatelj će korisniku dostaviti ponudu za novi uređaj. Nakon uplate po ponudi, Davatelj će korisniku dostaviti novi uređaj spreman za rad u roku od najviše 5 radnih dana po zaprimanju uplate putem svog specijaliziranog partnera (kurirske službe), pri čemu krajnji rok dostave Korisniku ovisi o rokovima isporuke navedenog partnera.
Usluga se koristi na neodređeno vrijeme, dok Korisnik ili Davatelj ne prekinu međusobni odnos sukladno ovim Uvjetima.

 

3. Funkcionalnost Usluge

Usluga se sastoji se od administratorskog sučelja gdje Korisnik radi administraciju podataka o poslovanju nužnih za funkcioniranje Usluge, te klijentske aplikacije instalirane na jednom ili više kompatibilnih uređaja koja služi za zakonski ispravno izdavanje računa.

Računi izdani iz klijentske aplikacije spremaju se unutar korisničkog računa te su u svakom trenutku dostupni iz administracijskog sučelja, osim u slučaju nepostojanja internetske veze, u tom  slučaju se ta dostupnost ostvaruje nakon što se za to ostvare uvjeti.

Korisnik je za funkcioniranje Usluge dužan pribaviti pristup Internetu i odgovarajući uređaj, što nije uključeno u cijenu Usluge te ne predstavlja njezin dio.

Davatelj zadržava pravo izmjene i/ili dopune funkcionalnosti Usluge ili sadržaja Stranice Usluge bez prethodne najave, u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i Davatelj nije odgovoran za  moguće posljedice radi tih promjena.

 

4. Uporaba i zaštita podataka o Korisnicima

Korisnik Usluge je vlasnik podataka unutar njegovog korisničkog računa Usluge (dalje: Podaci). Korisnik je dužan osigurati potpunost, istinitost i točnost Podataka koje unosi. Podaci predstavljaju povjerljive podatke Korisnika, te ih je Davatelj dužan čuvati i osiguravati odgovarajuće mjere njihove zaštite od slučajnog gubitka ili uništenja, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. Davatelj ne odgovara Korisniku Usluge za štetu ako dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

Prihvaćanjem Uvjeta Korisnik daje svoju izričitu privolu da Davatelj prikuplja, obrađuje i čuva njegove osobne i identifikacijske podatke u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, te da ih upotrebljava sukladno Uvjetima, Pravilniku i u skladu sa Zakonom.

Davatelj može Podatke koristiti u postupku davanja podrške Korisniku, te ih može mijenjati na zahtjev Korisnika.

Ukoliko Davatelj zaprimi zahtjev za promjenu Podataka Korisnika putem jednog od od telefonskih brojeva ili email adresa koje je unutar Usluge odredio Korisnik za administriranje Usluge ili je Korisnik u direktnom kontaktu s Davateljem potvrdio da se navedeni brojevi telefona ili email adrese mogu smatrati vjerodostojnim za podnošenje zahtjeva za promjenom podataka, Davatelj će smatrati da je zahtjev valjan. Ukoliko poziv dođe s broja koji je u Podacima evidentiran kao broj knjigovođe, smatrat će se da je zahtjev valjan ukoliko je zahtjev vezan uz dostavu izvješća ili za promjenu podataka koji imaju utjecaj na knjigovodstvo. Davatelj će voditi evidenciju promjena Podataka koje naprave te će nakon napravljenih promjena Podataka obavijestiti Korisnika da su izvršene tražene promjene nad Podacima. Iako Davatelj promjenama nad podacima pristupa savjesno, Korisnik je dužan pregledati sve napravljene promjene te odmah javiti Davatelju ako Korisnik utvrdi da promjena nije ispravna ili ukoliko promjena Podataka nije bila napravljena prema zahtjevu Korisnika. Takvu obavijest mora Korisnik proslijediti Davatelju odmah i prije nastavljanja korištenja Usluge, u suprotnom se smatra da je Korisnik potvrdio ispravnost napravljenih promjena. Iz tog razloga Korisnik je odgovoran za ispravnost upisanih Podataka u Uslugu čak i u slučaju kad promjene nad podacima radi Davatelj na Korisnikov zahtjev.

Davatelj može Korisniku na njegov zahtjev pružiti pomoć u ispunjavanju zahtjeva za dobivanje Certifikata, preuzimanju Certifkata te učitavanju Certifikata u Uslugu tako da od Korisnika dobije na uvid pristupne podatke Certifikata. Davatelj će ove pristupne podatke pohraniti unutar korisničkog računa Korisnika te ih najkasnije u roku od 6 mjeseci obrisati iz drugih evidencija.

Podaci se sinkroniziraju isključivo kada je dostupan pristup Internetu, u slučaju nedostupnosti Interneta Davatelj ne može omogućiti sinkronizaciju, odnosno pohranu podataka u oblaku.

Ukoliko u sklopu Usluge Korisnik automatski ili ručno kroz Uslugu šalje svojim klijentima obavijesti poput SMS, email ili drugih poruka, Korisnik je dužan osigurati da se takve poruke šalju samo onim njegovim klijentima koji su mu za to dali privolu ili za koje ima drugi zakonom utemeljeni razlog slanja, kao i zakonitost sadržaja komunikacije; Davatelj ne snosi nikakvu odgovornost za takvu Korisnikovo korištenje Usluge.

U smislu Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.3.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Uredba), utvrđuje se da je Korisnik voditelj obrade podataka u svim obradama u kojima samostalno određuje sadržaj upisanih podataka i daje nalog za pokretanje obrada podataka, a Davatelj se u tim procesima vodi kao izvršitelj obrade podataka koji provodi obrade u skladu s korisničkim uputama. Na temelju Uredbe određuje se da je Davatelj voditelj obrade podataka, koji su namijenjeni osiguravanju ispravnog funkcioniranja infrastrukture i rada programa, dok je Korisnik izvršitelji tih obrada podataka. Pravni temelj suradnje i dostupa do Podataka je ugovorni odnos.

 

5. Cijena i naplata Usluge

Cijena korištenja Usluge utvrđena je cjenikom Usluge važećim u vrijeme korištenja Usluge kako je objavljeno na Stranici Usluge (dalje: Cjenik). Davatelj je ovlašten mijenjati Cjenik te se obvezuje objaviti ga na Stranici Usluge.

Naknada za Uslugu zaračunava se na kraju mjeseca za taj mjesec. Minimalno razdoblje korištenja Usluge je jedan mjesec.

U slučaju kad Korisnik kupi Licencu zajedno s paketom opreme (tzv. bundle), Korisnik unaprijed kupuje Licencu za određeno razdoblje korištenja. Nakon tog početnog razdoblja korištenja uključenog u cijenu zajedno s paketom opreme, Usluga se naplaćuje samo za one mjesece u kojima je bilo njezinog aktivnog korištenja, pod čime se podrazumijeva bilo kakvo upisivanje novih podataka (poput izrade računa, ponuda, zaključaka, ulaza robe na skladište, inventure, upisa klijenata i slično).

Na taj način Korisnici čije je poslovanje sezonsko ili povremeno (sajmovi) plaćaju uslugu samo u onim mjesecima u kojima su je koristili. Najduže razdoblje nekorištenja usluge je 12 mjeseci. Ukoliko Korisnik ne koristi aktivno Uslugu 12 mjeseci, smatra se da je odustao od korištenja Usluge.

Račun za Uslugu biti će Korisniku isporučen od strane Davatelja putem emaila kojeg je Korisnik evidentirao u administracijskoj aplikaciji i putem poruke unutar Usluge. Korisnik je obvezan osigurati ispravnost upisane email adrese i osigurati primanje email poruka. Ukoliko bi račun za mjesečnu uslugu bio toliko nizak da po Davateljevoj procjeni ne bi bilo cjenovno efikasno izraditi takav račun za Korisnika, Davatelj može iznos tog računa pridodati računu Korisnika za sljedeći mjesec.

U slučaju djelomičnog ili potpunog neplaćanja Usluge Davatelj zadržava pravo ukinuti pružanje Usluge za Korisnika, djelomično ili u cijelosti sve do podmirenja računa i to za sve Licence Korisnika. Za posljedice koje Korisnik može imati u slučaju uskraćivanja dijela ili cijele funkcionalnosti Usluge Davatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Davatelj je ovlašten jednostrano raskinuti pružanje Usluge ako Korisnik kasni s plaćanjem duže od 15 dana, te ustupiti svoja potraživanja prema Korisniku trećoj osobi bez ograničenja.

 

6. Dodatne Usluge

Dodatne Usluge mogu uključivati davanje opreme u najam, pružanje drugih usluga, pružanje usluga Korisniku a koje za Davatelja pruža treća strana (na primjer, pristup internetu putem podatkovne kartice) i drugo.

U slučaju davanja opreme u najam ili isporuke opreme koja je nužna za pružanje Dodatne usluge (primjerice, podatkovna kartica za uslugu pružanja internet veze), Korisnik može u roku od 15 dana od isporuke opreme bez navođenja razloga vratiti opremu uzetu u najam ili opremu koja je nužna za pružanje usluge (npr. podatkovnu karticu) u ispravnom i neoštećenom stanju te dobiti puni povrat novca, uz vlastito pokriće troška vraćanja opreme. U drugim slučajevima reklamacije

Korisnik se treba obratiti na info@neosalon.hr kako bi se njegov slučaj proučio i postupilo u skladu s mogućnostima.

Kod korištenja Dodatnih Usluga, iste se naplaćuju i u mjesecima u kojima nije bilo aktivnog korištenja, te je Korisnik dužan otkazati Dodatnu Uslugu kako bi se ista prestala obračunavati, i to na način da u tekućem mjesecu može otkazati korištenje Dodatne Usluge počevši od sljedećeg mjeseca.

Ukoliko Korisnik otkaže korištenje najma u razdoblju kraćem od 6 mjeseci od početka najma, dužan je Davatelju isplatiti naknadu za prijevremeni prekid najma sukladno Cjeniku.

Najam opreme obuhvaća trajno jamstvo, što znači da se oprema smatra u jamstvu za rizik kvara za cijelo vrijeme trajanja najma. Ukoliko dođe do loma, gubitka ili krađe opreme, što su rizici koji nisu pokriveni jamstvom, Korisnik je dužan Davatelju isplatiti naknadu za opremu prema Cjeniku uz primjenu franšize od 50% na punu cijenu opreme u roku od 7 dana od nastanka loma, gubitka ili krađe, a Davatelj može tražiti od Korisnika uplatu navedenog iznosa prije nego Korisniku dostavi zamjensku opremu za nastavak korištenja usluge najma opreme.

U slučaju prekida najma iz bilo kojeg razloga, Korisnik je dužan odmah a najkasnije u roku od 7 dana dostaviti opremu u ispravnom stanju Davatelju uz pokriće troškova dostave. U slučaju da Korisnik ne dostavi opremu u navedenom roku, ili Davatelj nakon primitka opreme utvrdi da je oprema oštećena na način koji ne proizlazi iz redovnog korištenja opreme, smatrat će se da je oprema uništena te je Korisnik dužan platiti naknadu Davatelju prema Cjeniku uz primjenu franšize od 50% na punu cijenu opreme u roku od 7 dana.

Ostale odredbe koje se odnose na Uslugu odnose se i na Dodatne Usluge.

 

7. Kupovina opreme i Partneri Dobavljača

Davatelj može omogućiti Korisniku kupnju opreme ili paketa opreme za korištenje Usluge s Licencom za Uslugu, bilo direktno preko Stranice Usluge, preko svojih vlastitih prodajnih kanala, indirektno putem svojih partnera (dalje: Partneri Davatelja) ili na neki drugi način. Strojna oprema (hardware) se u svakom slučaju isporučuje sa svojim standardnim jamstvom koje nije povezano s Uslugom.

U smislu Uredbe glede odnosa Davatelja i Partnera Davatelja, Davatelj se smatra voditeljem obrade a Partner izvršiteljem obrade, a što su strane uredile detaljno zasebnim poslovnim odnosom.

Kanal kupnje uređaja ne utječe na Davateljev i Korisnikov odnos glede prava i obveza vezanih uz korištenje Usluge.

 

8. Ograničenje od odgovornosti

Korisniku se pruža Usluga u konačnom obliku, po principu “kakav jest” (eng. “as is”) te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih nedostataka Usluge. Iako Davatelj radi kontinuirano testiranje i unaprjeđenje Usluge, ne može jamčiti da prilikom korištenja neće doći do pogrešaka u radu Usluge, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova. U takvom slučaju će Davatelj poduzeti sve korake da kvar otkloni u razumnom roku.

Davatelj ne odgovara Korisniku za štetu nastalu zbog nemogućnosti korištenja Usluge uslijed neodgovarajućeg postupanja Korisnika, nedostupnosti Usluge nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile, grešaka u radu Usluge, neadekvatnosti Usluge za potrebe Korisnika te drugih razloga. Davatelj ne jamči da će Usluga funkcionirati bez prekida u svakom trenutku. Davatelj ne odgovara za bilo kakve posljedice koje bi mogle nastati upotrebom podataka iz Usluge od strane Korisnika. Davatelj ne odgovara za probleme pristupa administracijskim stranicama Usluge uzrokovane greškom davatelja Internet usluga, računala Korisnika ili problemom uzrokovanim Korisnikovim priključkom na Internet. Davatelj ne garantira neprekidan i potpun prijenos podataka između mobilne jedinice i baze podataka Usluge. Davatelj nije odgovoran za ispunjenje zakonskih obveza Korisnika. Ni u kojem slučaju odgovornost Davatelja ne može premašiti iznos posljednjih šest mjesečnih naknada za Uslugu plaćenih od strane Korisnika.

 

9. Završne odredbe

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja Usluge, stvarno je nadležan sud prema sjedištu Davatelja.

Davatelj može dio Usluge povjeriti na provođenje trećim osobama, bez znanja i privole Korisnika pri čemu Davatelj zadržava sva prava i obveze u odnosu na Korisnika te odgovara za ispunjenje obveze treće osobe. Davatelj može bez znanja i privole Korisnika cjelokupno provođenje Usluge povjeriti na provođenje trećoj osobi (dalje: Primatelj), pri čemu Primatelj u odnosu na Korisnika preuzima sva prava i obveze Davatelja, a Davatelj solidarno jamči za Primateljevo ispunjenje obveza Korisniku.

Aktivacijom Usluge, prihvaćanjem nadogradnje, prihvaćanjem Uvjeta, dodavanjem Licence ili otkazivanjem Licence, Korisnik potvrđuje da je upoznat s Uvjetima i da ih u cijelosti prihvaća. Eventualne promjene Uvjeta stupaju na snagu danom objave.

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 01.02.2022. godine.

Preuzmi PDF

Najčešća pitanja i odgovori oko uvođenja eura u RHSaznajte više