Sve što trebate znati o poticajima

Uvjeti korištenja usluge Neosalon

 

1. Predmet uvjeta korištenja

Predmet ovih uvjeta korištenja (dalje: Uvjeti) je usluga koju pruža Superius d.o.o. OIB 88456877305, Ćirilometodske družbe 1, Pula, Hrvatska (dalje: Davatelj), a koja korisniku omogućuje izdavanje računa prema odrednicama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom i pomoć u poslovanju (dalje: Usluga). Davatelj je autor, pružatelj i jedni vlasnik Usluge koju pruža pod tržišnim imenom Neosalon ili pod drugim tržišnim imenima. Sastavni dio Uvjeta je Pravilnik o privatnosti podataka objavljen na stranici www.superius.co/legal od strane Davatelja (dalje: Pravilnik). Usluga je dostupna na internet stranici www.neosalon.hr uključujući sve eventualne podstranice unutar domene (dalje: Stranica Usluge) te kroz programe i aplikacije koje Davatelj daje na korištenju korisniku. Predmet Uvjeta su i dodatne usluge (dalje: Dodatne Usluge) koje Davatelj može ponuditi korisniku a na koje se u potpunosti odnose odredbe Uvjeta kao i na Uslugu osim gdje je drugačije navedeno.

 

2. Uvjeti korištenja Usluge

 

Korisnik Usluge (dalje: Korisnik) može biti pravna osoba, poduzetnik ili obrtnik koja prihvati Uvjete tijekom postupka kupnje, registracije ili korištenja Usluge, nevezano ako Korisnik prihvati Uvjete na početku korištenja Usluge ili prihvati eventualne promjene Uvjeta.

Korisnik podnosi Zahtjev za kupnju ili registraciju (dalje: Zahtjev) na Stranici Usluge ili na drugačiji način davanjem traženih podataka i prihvaćanjem Uvjeta čime započinje korištenje Usluge. Ukoliko upisani podaci nisu ispravni ili potpuni, Korisnik neće moći koristiti Uslugu.

Prilikom korištenja usluge Korisnik može koristiti jednu ili više licenci (dalje: Licenca). Broj Licenci koje Korisnik koristi omogućava Korisniku istovremeno korištenje tolikog broja naplatnih uređaja za izdavanje računa.

Za funkcioniranje Usluge potrebno je odgovarajuće računalo ili mobilni uređaj i pristup internetu što je dužan osigurati Korisnik. Ako Davatelj Korisniku omogući pristup internetu putem podatkovne kartice ili na drugi način, ili korisniku isporuči računalo, mobilni uređaj ili drugu opremu, to se ne smatra dijelom Usluge.

Davatelj ima pravo, prema vlastitoj procjeni iz opravdanih razloga odbiti zahtjev za Uslugom. Opravdane razloge predstavljaju posebno, ali ne isključivo, situacije kad je tijekom ranijeg odnosa Korisnik na bilo koji način zloupotrebljavao Uslugu ili koristio podatke iz sustava Usluge ili pojedinačnih dijelova Usluge suprotno njegovoj namjeni i ugovorenoj funkciji, ako postoji osnovana sumnja da Korisnik ili treća osoba zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati Uslugu ili ako omogućava zloupotrebu od strane trećih osoba ili ako je Korisnik već sam zloupotrebljavao ili je zatajio odnosno nije prijavio prijevarne radnje trećih osoba u vezi s ovim uslugama, ako postoji sumnja da će usluge biti korištene od strane treće osobe u pogledu koje postoje razlozi za odbijanje zahtjeva koji su ovdje navedeni, te ako se utvrdi platežna nesposobnost Korisnika.

Za potpuno korištenje Usluge Korisnik mora unijeti sve tražene podatke unutar administracijskog sučelja te aktivirati barem jedan naplatni uređaj.

Korisnik je obvezan samostalno od nadležne institucije zatražiti produkcijski aplikativni certifikat (dalje: Certifikat) koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka, te ga učitati u administracijsko sučelje. U suprotnom računi mogu biti neusklađeni sa zakonskim odredbama.

Korisnik je izričito suglasan da Usluga koristi njegov Certifikat za potrebe fiskalizacije računa izrađenih kroz aplikaciju Usluge i za potrebe drugih funkcionalnosti Usluge gdje je Certifikat potreban.

Ukoliko je dio Usluge dostavljanje zamjenskog uređaja Korisniku u slučaju kvara, Davatelj će postupiti na sljedeći način, u zavisnosti je li uređaj u jamstvenom roku ili nije. Ako je uređaj u jamstvenom roku, nakon što Davatelj ustanovi da se radi o kvaru koji je uključen u jamstvo, Davatelj će Korisniku uputiti drugi uređaj spreman za rad u roku od najviše 5 radnih dana preko svog specijaliziranog partnera (kurirska služba), pri čemu krajnji rok dostave Korisniku ovisi o rokovima isporuke navedenog partnera. Korisnik je dužan svoj pokvareni uređaj pripremiti za preuzimanje i dati ga kurirskoj službi

istovremeno sa zaprimanjem novog, zamjenskog uređaja. Ako je uređaj u jamstvenom roku, ali Davatelj ustanovi da se radi o kvaru koji nije uključen u jamstvo, Davatelj će postupiti na način kad kad se radi o uređaju koji nije u jamstvenom roku.

Ako uređaj nije u jamstvenom roku, Davatelj će prvo nastojati utvrditi je li uređaj ekonomski isplativo popraviti. Ukoliko Davatelj procijeni da je uređaj vjerojatno moguće popraviti na ekonomski isplativ način, poslati će Korisniku ponudu za popravak. Nakon primanja uplate po ponudi i zaprimanja pokvarenog uređaja od strane Korisnika, Davatelj će započeti sa servisiranjem zaprimljenog uređaja. Nakon završenog servisiranja, Davatelj će uređaj uputiti Korisniku preko svog specijaliziranog partnera (kurirske službe). Ukoliko se procjeni da uređaj nije isplativo popravljati, Davatelj će Korisniku dostaviti ponudu za novi uređaj. Nakon uplate po ponudi, Davatelj će Korisniku dostaviti novi uređaj spreman za rad u roku od najviše 5 radnih dana po zaprimanju uplate putem svog specijaliziranog partnera (kurirske službe), pri čemu krajnji rok dostave Korisniku ovisi o rokovima isporuke navedenog partnera.

Usluga se koristi na neodređeno vrijeme, dok Korisnik ili Davatelj ne prekinu međusobni odnos sukladno ovim Uvjetima. Davatelj može bez navođenja razloga raskinuti suradnju s Korisnikom uz davanje roka od 30 dana u kojem neće obustaviti pružanje svoje usluge, a u kojem je roku Korisnik dužan na drugi način zadovoljiti svoje poslovne i zakonske obveze i za to samostalno snosi odgovornost.

 

3. Funkcionalnost Usluge

Usluga se sastoji se od administratorskog sučelja gdje Korisnik radi administraciju podataka o poslovanju nužnih za funkcioniranje Usluge, te klijentske aplikacije instalirane na jednom ili više kompatibilnih uređaja koja služi za zakonski ispravno izdavanje računa.

Računi izdani iz klijentske aplikacije spremaju se unutar korisničkog računa te su u svakom trenutku dostupni iz administracijskog sučelja, osim u slučaju nepostojanja internetske veze, u tom slučaju se ta dostupnost ostvaruje nakon što se za to ostvare uvjeti.

Korisnik je za funkcioniranje Usluge dužan pribaviti pristup Internetu i odgovarajući uređaj, što nije uključeno u cijenu Usluge te ne predstavlja njezin dio.

Davatelj zadržava pravo izmjene i/ili dopune funkcionalnosti Usluge ili sadržaja Stranice Usluge bez prethodne najave, u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i Davatelj nije odgovoran za moguće posljedice radi tih promjena.

 

4. Uporaba i zaštita podataka o Korisnicima

Korisnik Usluge je vlasnik podataka unutar njegovog korisničkog računa Usluge (dalje: Podaci). Korisnik je dužan osigurati potpunost, istinitost i točnost Podataka koje unosi. Podaci predstavljaju povjerljive podatke Korisnika, te ih je Davatelj dužan čuvati i osiguravati odgovarajuće mjere njihove zaštite od slučajnog gubitka ili uništenja, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. Davatelj ne odgovara Korisniku Usluge za štetu ako dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

Prihvaćanjem Uvjeta Korisnik daje svoju izričitu privolu da Davatelj prikuplja, obrađuje i čuva njegove osobne i identifikacijske podatke u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, te da ih upotrebljava sukladno Uvjetima, Pravilniku i u skladu sa Zakonom.

Davatelj može Podatke koristiti u postupku davanja podrške Korisniku, te ih može mijenjati na zahtjev Korisnika.

Ukoliko Davatelj zaprimi zahtjev za promjenu Podataka Korisnika putem jednog od od telefonskih brojeva ili email adresa koje je unutar Usluge odredio Korisnik za administriranje Usluge ili je Korisnik u direktnom kontaktu s Davateljem potvrdio da se navedeni brojevi telefona ili email adrese mogu smatrati vjerodostojnim za podnošenje zahtjeva za promjenom podataka, Davatelj će smatrati da je

zahtjev valjan. Ukoliko poziv dođe s broja koji je u Podacima evidentiran kao broj knjigovođe, smatrat će se da je zahtjev valjan ukoliko je zahtjev vezan uz dostavu izvješća ili za promjenu podataka koji imaju utjecaj na knjigovodstvo. Davatelj će voditi evidenciju promjena Podataka koje napravi te će nakon napravljenih promjena Podataka obavijestiti Korisnika da su izvršene tražene promjene nad Podacima. Iako Davatelj promjenama nad podacima pristupa savjesno, Korisnik je dužan pregledati sve napravljene promjene te odmah javiti Davatelju ako Korisnik utvrdi da promjena nije ispravna ili ukoliko promjena Podataka nije bila napravljena prema zahtjevu Korisnika. Takvu obavijest mora Korisnik proslijediti Davatelju odmah i prije nastavljanja korištenja Usluge, u suprotnom se smatra da je Korisnik potvrdio ispravnost napravljenih promjena. Iz tog razloga Korisnik je odgovoran za ispravnost upisanih Podataka u Uslugu čak i u slučaju kad promjene nad podacima radi Davatelj na Korisnikov zahtjev.

Davatelj može Korisniku na njegov zahtjev pružiti pomoć u ispunjavanju zahtjeva za dobivanje Certifikata, preuzimanju Certifkata te učitavanju Certifikata u Uslugu tako da od Korisnika dobije na uvid pristupne podatke Certifikata. Davatelj će ove pristupne podatke pohraniti unutar korisničkog računa Korisnika te ih najkasnije u roku od 6 mjeseci obrisati iz drugih evidencija.

Podaci se sinkroniziraju isključivo kada je dostupan pristup Internetu, u slučaju nedostupnosti Interneta Davatelj ne može omogućiti sinkronizaciju, odnosno pohranu podataka u oblaku.

Ukoliko u sklopu Usluge Korisnik automatski ili ručno kroz Uslugu šalje svojim klijentima obavijesti poput SMS, email ili drugih poruka, Korisnik je dužan osigurati da se takve poruke šalju samo onim njegovim klijentima koji su mu za to dali privolu ili za koje ima drugi zakonom utemeljeni razlog slanja, kao i zakonitost sadržaja komunikacije; Davatelj ne snosi nikakvu odgovornost za takvo Korisnikovo korištenje Usluge.

U smislu Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.3.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Uredba), utvrđuje se da je Korisnik voditelj obrade podataka u svim obradama u kojima samostalno određuje sadržaj upisanih podataka i daje nalog za pokretanje obrada podataka, a Davatelj se u tim procesima vodi kao izvršitelj obrade podataka koji provodi obrade u skladu s korisničkim uputama. Na temelju Uredbe određuje se da je Davatelj voditelj obrade podataka, koji su namijenjeni osiguravanju ispravnog funkcioniranja infrastrukture i rada programa, dok je Korisnik izvršitelji tih obrada podataka. Pravni temelj suradnje i dostupa do Podataka je ugovorni odnos.

 

5. Cijena i naplata Usluge

Cijena korištenja Usluge utvrđena je cjenikom Usluge važećim u vrijeme korištenja Usluge kako je objavljeno na Stranici Usluge (dalje: Cjenik). Davatelj je ovlašten mijenjati Cjenik te se obvezuje objaviti ga na Stranici Usluge.

Naknada za Uslugu zaračunava se na kraju mjeseca za taj mjesec. Minimalno razdoblje korištenja Usluge je jedan mjesec.

U slučaju kad Korisnik kupi Licencu zajedno s paketom opreme (tzv. bundle), Korisnik unaprijed kupuje Licencu za određeno razdoblje korištenja. Nakon tog početnog razdoblja korištenja uključenog u cijenu zajedno s paketom opreme, Usluga se naplaćuje samo za one mjesece u kojima je bilo njezinog aktivnog korištenja, pod čime se podrazumijeva bilo kakvo upisivanje novih podataka (poput izrade računa, ponuda, zaključaka, ulaza robe na skladište, inventure, upisa klijenata i slično). Na taj način Korisnici čije je poslovanje sezonsko ili povremeno (sajmovi) plaćaju uslugu samo u onim mjesecima u kojima su je koristili. Najduže razdoblje nekorištenja usluge je 12 mjeseci. Ukoliko Korisnik ne koristi aktivno Uslugu 12 mjeseci, smatra se da je odustao od korištenja Usluge.

Račun za Uslugu biti će Korisniku isporučen od strane Davatelja putem emaila kojeg je Korisnik evidentirao u administracijskoj aplikaciji i putem poruke unutar Usluge. Korisnik je obvezan osigurati ispravnost upisane email adrese i osigurati primanje email poruka. Davatelj Korisniku može upućivati poslovnu komunikaciju i putem SMS-a ukoliko to procijeni potrebnim za poslovni odnos, a posebno u slučaju slanja obavijesti o kašnjenju u plaćanju računa. Ukoliko bi račun za mjesečnu uslugu bio toliko

nizak da po Davateljevoj procjeni ne bi bilo cjenovno efikasno izraditi takav račun za Korisnika, Davatelj može iznos tog računa pridodati računu Korisnika za sljedeći mjesec.

U slučaju djelomičnog ili potpunog neplaćanja Usluge Davatelj zadržava pravo ukinuti pružanje Usluge za Korisnika, djelomično ili u cijelosti, sve do podmirenja računa i to za sve Licence Korisnika. Za posljedice koje Korisnik može imati u slučaju uskraćivanja dijela ili cijele funkcionalnosti Usluge Davatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Davatelj je ovlašten jednostrano raskinuti pružanje Usluge ako Korisnik kasni s plaćanjem duže od 15 dana.

Ako Korisnik ne podmiri dug u roku od 15 dana od datuma dospijeća, to dugovanje i sva eventualna druga dospjela dugovanja mogu biti automatizmom ili odlukom predana agenciji za naplatu potraživanja ili prodana trećoj strani. Dodatno, ukoliko uslijed neplaćanja potraživanja ili drugog neizvršavanja obveza od strane Korisnika nastanu dodatna potraživanja, kao što su naknada za prijevremeni raskid najma ili naknada za nevraćeni uređaj u najmu, takva potraživanja mogu automatizmom ili odlukom biti predana agenciji za naplatu potraživanja ili prodana trećoj strani odmah po njihovom dospijeću.

U slučaju da dođe do suspenzije odnosno blokade rada Korisnika zbog neplaćanja, te Korisnik naknadno plati dospjelo potraživanje i usluga mu bude ponovno uspostavljena, Davatelj ima pravo zaračunati naknadu za reaktivaciju prema svom cjeniku, a koja će se zaračunati na sljedećem mjesečnom računu ili na drugi način.

 

6. Dodatne Usluge

Dodatne Usluge mogu uključivati davanje opreme u najam, pružanje drugih usluga, pružanje usluga Korisniku a koje za Davatelja pruža treća strana (na primjer, pristup internetu putem podatkovne kartice ili usluga obrade kartičnog plaćanja) i drugo. Kod Dodatnih Usluga koje za Davatelja pruža treća strana Davatelj nije odgovoran za kvalitetu i pružanje usluge već samo za integraciju svoje Usluge s takvom Dodatnom uslugom.

U slučaju davanja opreme u najam ili isporuke opreme koja je nužna za pružanje Dodatne usluge (primjerice, podatkovna kartica za uslugu pružanja internet veze), Korisnik može u roku od 15 dana od isporuke opreme bez navođenja razloga vratiti opremu uzetu u najam ili opremu koja je nužna za pružanje usluge (npr. podatkovnu karticu) u ispravnom i neoštećenom stanju te dobiti puni povrat novca, uz vlastito pokriće troška vraćanja opreme. U drugim slučajevima reklamacije Korisnik se treba obratiti na info@neosalon.hr kako bi se njegov slučaj proučio i postupilo u skladu s mogućnostima.

Kod korištenja Dodatnih Usluga, iste se naplaćuju i u mjesecima u kojima nije bilo aktivnog korištenja, te je Korisnik dužan otkazati Dodatnu Uslugu kako bi se ista prestala obračunavati, i to na način da u tekućem mjesecu može otkazati korištenje Dodatne Usluge počevši od sljedećeg mjeseca.

Dodatne usluge plaćaju se za sve aktivne licence Korisnika. Izuzetno, usluga najma opreme plaća se za svu onu opremu koja je u najmu i usluga pristupa internetu plaća se prema svim aktivnim podatkovnim karticama, neovisno o aktivnom korištenju Usluge, dok se usluga obrade kartičnog plaćanja plaća za svaku aktivnu Uslugu u tom mjesecu.

Korisnik ne smije davati opremu koja je kod njega u najmu na korištenje trećoj strani niti ugovarati najam u tuđe ime. Postupanje protivno ovoj odredbi predstavlja osnovu za prekid najma krivnjom Korisnika.

Tijekom trajanja najma Davatelj daje Korisniku trajno jamstvo na ispravnost rada opreme, što znači da je u slučaju kvara Davatelj dužan popraviti ili zamijeniti opremu u najmu o svom trošku, neovisno o starosti opreme.

Nakon izdavanja ponude za najam opreme od strane Davatelja te uplate po ponudi od strane Korisnika, a prije isporuke opreme Korisniku, Davatelj ima pravo odustati od realizacije uplaćene ponude bez navođenja razloga u roku od 15 dana od uplate po ponudi, uz puni povrat uplaćenih sredstava Korisniku. U tom slučaju će, ukoliko automatikom ili ručno bude izrađen račun za Korisnika, isti biti storniran.

U slučaju da tijekom trajanja najma dođe do loma opreme, Korisnik je dužan Davatelju platiti iznos polovice pune vrijednosti opreme prema Cjeniku na datum kad je Davatelju postala poznata informacija o lomu opreme, uz obvezu povrata opreme Davatelju u roku od 3 radna dana od tog datuma. Iznimno, Davatelj može samostalno odlučiti da će umjesto povrata vraćene opreme prihvatiti drugi dokaz o lomu opreme koji on odredi, poput foto-dokumentacije ili slično. U slučaju da tijekom trajanja najma dođe do krađe opreme, Korisnik je dužan Davatelju platiti iznos polovice pune vrijednosti opreme prema Cjeniku na datum kad je Davatelju postala poznata informacija o krađi opreme, uz obvezu dostave Davatelju policijskog zapisnika o krađi u roku od 3 radna dana od tog datuma. U opisanim slučajevima loma ili krađe, Davatelj može tražiti od Korisnika uplatu navedenog iznosa prije nego Korisniku dostavi zamjensku opremu za nastavak korištenja usluge najma opreme. Ukoliko Korisnik ne ispuni svoju obvezu povrata razbijene opreme ili dostave policijskog zapisnika u navedenom roku, Davatelj ima pravo teretiti Korisnika za puni iznos opreme kao u slučaju nevraćene opreme.

Usluga najma opreme pruža se u minimalnom trajanju od 12 mjeseci što predstavlja ugovornu obvezu. Ukoliko Korisnik otkaže korištenje najma ili dođe do raskida najma krivnjom Korisnika u razdoblju kraćem od minimalnog trajanja najma, Davatelj je ovlašten zaračunati Korisniku naknadu za prijevremeni prekid najma sukladno Cjeniku, a koju je Korisnik dužan platiti odmah.

U slučaju prekida najma, Korisnik je dužan odmah a najkasnije u roku od 3 radna dana dostaviti opremu u ispravnom stanju Davatelju uz pokriće troškova dostave. U slučaju da Korisnik ne dostavi opremu u navedenom roku, ili Davatelj nakon primitka opreme utvrdi da je oprema oštećena na način koji ne proizlazi iz redovnog korištenja opreme, smatrat će se da je oprema uništena te je Davatelj ovlašten Korisniku obračunati naknadu prema Cjeniku na dan prekida najma u iznosu od polovice pune vrijednosti opreme, a koju je Korisnik dužan platiti odmah.

Ako tijekom minimalnog trajanja najma Korisniku iz neplaniranih razloga prestane potreba za najmom uređaja, Davatelj može Korisniku omogućiti da plati preostale rate najma opreme do kraja razdoblja minimalnog trajanja najma i da vrati opremu u najmu prije isteka minimalnog trajanja najma, te mu se u tom slučaju neće zaračunati naknada za prijevremeni prekid najma.

U slučaju da dođe do raskida najma krivnjom Korisnika iz razloga nepodmirivanja financijskih obveza ili iz drugih razloga, Korisnik je dužan odmah, a najkasnije u roku od 3 radna dana od izjave raskida najma, vratiti Davatelju opremu koja je kod njega u najmu i to kompletnu i u ispravnom stanju, u suprotnom Davatelj ima pravo Korisniku zaračunati naknadu za nevraćenu opremu u punom iznosu cijene te opreme, a koju je Korisnik dužan podmiriti odmah.

Eventualno povećanje cijene rate najma koje je prouzročeno vanjskim faktorima poput stope inflacije ne predstavlja opravdani razlog za prijevremeni prekid ugovora o najmu od strane Korisnika.

 

7. Kupovina opreme i Partneri Dobavljača

Davatelj može omogućiti Korisniku kupnju ili najam opreme ili paketa opreme za korištenje Usluge s Licencom za Uslugu, bilo direktno preko Stranice Usluge, preko svojih vlastitih prodajnih kanala, indirektno putem svojih partnera (dalje: Partneri Davatelja) ili na neki drugi način. Strojna oprema (hardware) se u svakom slučaju isporučuje sa svojim standardnim jamstvom koje nije povezano s Uslugom.

U smislu Uredbe glede odnosa Davatelja i Partnera Davatelja, Davatelj se smatra voditeljem obrade a Partner izvršiteljem obrade, a što su strane uredile detaljno zasebnim poslovnim odnosom.

Kanal kupnje uređaja ne utječe na Davateljev i Korisnikov odnos glede prava i obveza vezanih uz korištenje Usluge.

 

8. Ograničenje od odgovornosti

Korisniku se pruža Usluga u konačnom obliku, po principu “kakav jest” (eng. “as is”) te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih nedostataka Usluge. Iako Davatelj radi kontinuirano testiranje i

unaprjeđenje Usluge, ne može jamčiti da prilikom korištenja neće doći do pogrešaka u radu Usluge, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova. U takvom slučaju će Davatelj poduzeti sve korake da kvar otkloni u razumnom roku.

Davatelj ne odgovara Korisniku za štetu nastalu zbog nemogućnosti korištenja Usluge uslijed neodgovarajućeg postupanja Korisnika, nedostupnosti Usluge nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile, grešaka u radu Usluge, neadekvatnosti Usluge za potrebe Korisnika te drugih razloga. Davatelj ne jamči da će Usluga funkcionirati bez prekida u svakom trenutku. Davatelj ne odgovara za bilo kakve posljedice koje bi mogle nastati upotrebom podataka iz Usluge od strane Korisnika. Davatelj ne odgovara za probleme pristupa administracijskim stranicama Usluge uzrokovane greškom davatelja Internet usluga, računala Korisnika ili problemom uzrokovanim Korisnikovim priključkom na Internet. Davatelj ne garantira neprekidan i potpun prijenos podataka između mobilne jedinice i baze podataka Usluge. Davatelj nije odgovoran za ispunjenje zakonskih obveza Korisnika. Ni u kojem slučaju odgovornost Davatelja ne može premašiti iznos posljednjih šest mjesečnih naknada za Uslugu plaćenih od strane Korisnika.

 

9. Završne odredbe

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja Usluge, stvarno je nadležan sud prema sjedištu Davatelja.

Davatelj može dio Usluge povjeriti na provođenje trećim osobama, bez znanja i privole Korisnika pri čemu Davatelj zadržava sva prava i obveze u odnosu na Korisnika te odgovara za ispunjenje obveze treće osobe. Davatelj može bez znanja i privole Korisnika cjelokupno provođenje Usluge povjeriti na provođenje trećoj osobi (dalje: Primatelj), pri čemu Primatelj u odnosu na Korisnika preuzima sva prava i obveze Davatelja, a Davatelj solidarno jamči za Primateljevo ispunjenje obveza Korisniku.

Aktivacijom Usluge, prihvaćanjem nadogradnje, prihvaćanjem Uvjeta, dodavanjem Licence ili otkazivanjem Licence, Korisnik potvrđuje da je upoznat s Uvjetima i da ih u cijelosti prihvaća. Eventualne promjene Uvjeta stupaju na snagu danom objave.

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 08.02.2024. godine.

Preuzmi PDF