Sve što trebate znati o poticajima

Uvjeti partnerstva

 

1. Predmet uvjeta programa Neosalon Partner

Predmet ovih uvjeta (dalje: Uvjeti Partnerstva) je program ‘Neosalon Partner’ kojeg pruža Superius d.o.o., OIB 88456877305, Pula, Ćirilometodske družbe 1 (dalje: Superius), a koja tvrtki partneru (dalje: Partner) omogućuje pravo na korištenje naziva ‘Neosalon partner’, prodaju Neosalon uređaja i usluga, te pružanje komplementarnih usluga, a sve sukladno Uvjetima korištenja usluge Neosalon dostupnima na www.neosalon.hr/uvjeti (dalje: Uvjeti) i Pravilniku o privatnosti podataka dostupnom na www.superius.co/legal (dalje: Pravilnik). Prihvaćanjem ovih Uvjeta Partnerstva Partner prihvaća Uvjete i Pravilnik te svoju ulogu ‘Partnera Usluge’ sukladno Pravilniku.

 

2. Uvjeti pristupanja Partnerstvu

Partner može biti pravna osoba ili obrtnik koja prihvati Uvjete Partnerstva tijekom postupka pristupanja Partnerstvu ili na drugi način, te čiji pristup Partnerstvu prihvati Superius, čime započinje partnerski odnos (dalje: Partnerstvo). Superius ima pravo odbiti zahtjev za pristupanjem Partnerstvu bez navođenja razloga. Partnerski odnos se sklapa na neodređeno vrijeme, dok Korisnik ili Davatelj ne prekinu međusobni odnos sukladno Uvjetima Partnerstva.

 

3. Komercijski uvjeti

Prilikom naručivanja uređaja od Superiusa, Partner ima pravo na rabat u iznosu od 20% što će biti iskazano na ponudi koju temeljem Partnerove narudžbe Superius isporučuje Partneru. Plaćanje po ponudi je avansno. Superius je obvezan predati naručene uređaje kurirskoj službi najkasnije sljedeći radni dan po zaprimanju uplate po ponudi. Ukoliko Superius nije u mogućnosti isporučiti opremu u navedenom roku, dužan je to naznačiti u ponudi.

Partner ostvaruje pravo na 20% udjela od naplaćene naknade za uslugu podrške i druge ponavljajuće mjesečne usluge koju klijenti koji su uslugu podrške za Neosalon naručili putem Partnera uplate Superiusu tijekom svakog kalendarskog mjeseca, ali samo ukoliko je iznos takve obračunate mjesečne naknade u tom mjesecu veći od 10 EUR bez PDV-a. U tom će slučaju Superius dostaviti Partneru obračun naknade i to najkasnije do 10-tog u mjesecu za prethodni mjesec, a Partner će u roku od najviše 15 dana od dostavljenog obračuna Superiusu poslati račun za usluge u navedenom iznosu uz rok plaćanja od 7 dana od primitka računa. Ako Partner ne dostavi račun u navedenom roku, ili je Partnerov iznos udjela u mjesečnoj naknadi za pojedini mjesec manji od 10 EUR bez PDV-a, Partner ne ostvaruje pravo na ovu naknadu, te se ovaj iznos ne prenosi u sljedeći mjesec.

Superius može jednostrano odrediti i dodatne akcijske beneficije za Partnera u nekom razdoblju i pod nekim uvjetima (tzv. superbonus), ali oni nemaju utjecaj na Partnerstvo.

Partner može iznijeti prigovor na obračun naknade ili bilo kakve druge nedostatke od strane Superiusa najkasnije do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, u suprotnom se smatra da Partner nema primjedbi za protekli mjesec.

 

4. Obveze Partnera

Partner je obvezan poznavati rad Neosalon aplikacije, pratiti novosti te biti spreman prezentirati Neosalon postojećim i potencijalnim korisnicima, aktivno promovirati Neosalon, davati korisniku odgovore i pojašnjenja oko usluge ili uređaja na njegov upit, te osposobiti zamjenski uređaj za korisnika u slučaju kvara te ga isporučiti korisniku u svom uredu ili na lokaciji korisnika u roku od 48 sati od korisničke prijave ako korisnik to zatraži.

 

5. Završne odredbe

U smislu Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.3.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46 / EZ, Superius se u ovom partnerskom odnosu smatra voditeljem obrade a Partner izvršiteljem obrade. Superius može s Partnerom podijeliti one podatke korisnika koji su Partneru potrebni za pružanje usluga sukladno ovim Uvjetima Partnerstva, a Partner ih je nakon provođenja pojedine usluge ili prestanka suradnje sa Superiusom dužan trajno obrisati iz svojih evidencija.

Sva komunikacija koju Superius uputi Partneru biti će upućena preko Partnerove email adrese koju Partner naznači prilikom pristupanja Partnerstvu ili naknadno, ili preko partner Superiusovog portala, te će se smatrati da je dostava bilo kakvih informacija, obračuna ili dokumenata uredno izvršena od strane Superiusa s danom slanja na tu email adresu ili danom objave na partner portalu.

Superius ne odgovara Partneru za eventualnu štetu, kao što je navedeno u članku 7 Uvjeta.

Ukoliko u razdoblju od 12 mjeseci Partner ne ostvari prodaju nijednog Neosalon uređaja i nijedne Neosalon usluge, smatra se da je odustao od Partnerstva te time automatski prestaju sve međusobne obveze između Superiusa i Partnera. Superius može trenutno raskinuti Partnerski odnos ukoliko Partner narušava ugled Superiusa, radi protivno interesima Superiusa ili ne poštuje Uvjete Partnerstva, usprkos upozorenju od strane Superiusa i davanju roka od 7 dana za prestanak s navedenim radnjama.

Svaka strana može otkazati Partnerstvo s otkaznim rokom od 6 mjeseci bez navođenja razloga, te protekom tog roka prestaje Partnerstvo. Superius može u svako vrijeme promjeniti Uvjeta partnerstva objavom na svojim internet stranicama, pri čemu se novi uvjeti primjenjuju počevši od dana objave.

Za sve sporove koji bi mogli proizaći iz Partnerstva, stvarno je nadležan sud prema sjedištu Davatelja. Uvjeti Partnerstva primjenjuju se od 01.11.2023. godine.